Změny ve školském zákoně a zákoně o pedagogických pracovnících

Zákonem č. 183/2023 Sb. se mění dva zákony týkající se školství:  

 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Novela přináší v zákonu č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících tyto hlavní změny:

 • Odbornou kvalifikaci učitele 1. stupně ZŠ nemůže nikdy získat osoba, která by dosáhla jen bakalářského stupně vzdělání.[1] V návaznosti zákon stanovuje, co se rozumí studiem k rozšíření odborné kvalifikace a dochází tak k terminologickému upřesnění dalšího vzdělávání[2] (účinnost od 1. 9. 2023).
 • Dochází k prodloužení lhůty o 1 rok, do které jsou ředitelé škol a školských zařízení zřizovaných MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, povinni absolvovat studium pro ředitele škol: „nejpozději do 3 let ode dne, kdy začal vykonávat činnost ředitele školy“[3] (účinnost od 1. 9. 2023).
 • Zákon dále rozšiřuje okruh poskytovatelů studia k získání kvalifikace učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy absolventům jiného než učitelského studia, tedy tzv. doplňujícího pedagogického studia (DPS). Toto mohly doposud realizovat pouze vysoké školy, zákon umožňuje poskytovat tento druh studia také zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků[4] (účinnost od 1. 9. 2023).
 • Nové ustanovení § 9a[5] umožňuje řediteli školy uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ nebo učitele SŠ za splněný na dobu nejdéle 3 let od nástupu do profese (účinnost od 1. 9. 2023).
 • Zákon zavádí novou pozici provázející učitel, který vede studenty připravující se v rámci praktického vyučování, praktické přípravy nebo praxe na výkon povolání učitele.[6] Provázejícím učitelem může být pedagogický pracovník[7] s praxí spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti v délce 5 let (účinnost od 1. 1. 2024).
 • Zákon zavádí novou pozici školský logoped,[8] tedy speciální pedagog vykonávající specializovanou logopedickou činnost (účinnost od 1. 9. 2023).
 • Zákon zavádí pozici uvádějícího učitele. Uvádějící učitel zejména metodicky vede začínajícího učitele po dobu jeho adaptačního období, průběžně a pravidelně s ním hodnotí jeho přímou pedagogickou činnost a výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností a seznamuje ho s činností školy a s její dokumentací[9] (účinnost od 1. 1. 2024).
 • Zákon vymezuje adaptační období začínajícího učitele. Právnická osoba vykonávající činnost školy podporuje začínajícího učitele po dobu jeho adaptačního období, a to zejména tím, že určí uvádějícího učitele. Adaptační období učitele je období od vzniku prvního pracovního poměru učitele do skončení 2 let trvání pracovního poměru učitele k právnické osobě vykonávající činnost školy[10] (účinnost od 1. 1. 2024).
 • Zákon vymezuje náplň práce třídního učitele, která dosud v zákoně nebyla uvedena[11] (účinnost od 1. 1. 2024).

Novela přináší v zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) tyto hlavní změny:

 • Výši úplaty za vzdělávání a školské služby v případě škol a školských zařízení zřízených státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí za poskytování předškolního vzdělávání a zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu stanoví zřizovatel a v ostatních případech ředitel školy nebo školského zařízení[12] (účinnost od 1. 1. 2024).  
 • Ministerstvo vyhlásí normativy a opravné koeficienty tak, aby celková výše finančních prostředků určených na platy učitelů odpovídala v měsíčním průměru na 1 úvazek učitele[13] nejméně 130 % průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství[14] (účinnost od 1. 1. 2024).  

[1] § 7 odst. 1 zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

[2] § 22 odst. 2 zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

[3] § 5 odst. 2 zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

[4] § 22 zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

[5] § 9a Uznání splnění předpokladu odborné kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ nebo učitele SŠ

[6] § 24c zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

[7] § 3 zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

[8] § 18a zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

[9] § 24b zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

[10] § 24a zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

[11] § 24d zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

[12] § 123 odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon

[13] Finanční prostředky budou určovány počtem úvazků, ne počtem učitelů

[14] § 161c odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon

"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole. Ve svých knihách Policie ve škole a Policie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR. Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět."

Stáhněte si ebook ZDARMA 

Příručka Práva oběti v kostce je určena zejména žákům a studentům, kteří se stali obětí šikany. Příručka je vhodná pro preventisty, kteří díky ní budou schopni lépe pomáhat a radit žákům, kteří se stanou obětí trestného činu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.