Reference na odbornou publikaci "Policie ve škole"

Na trhu se objevuje publikace, která nemá obdoby po stránce odborné i obsahové. I když je určena primárně pro školy a výchovná zařízení, je bezpochyby velmi návodná i pro policisty, soudní znalce a dotčené rodiče, dovedu si představit i velký přínos pro pracovníky OSPODů. Pro ředitele škol a učitele jde o cenný pramen informací. Ty jsou v publikaci podány přehledně při zachování komplexnosti tak, aby byly srozumitelné i pro právní laiky, což je jistě v dnešní době věc nevídaná. Velmi kladně hodnotím cenu publikace ve srovnání s cenou různých seminářů nebo právních služeb. Je to výborná investice pro osvětu nejen pedagogických pracovníků.
Mgr. et Mgr. Zdeněk Kolaříkdětský klinický psycholog, psychoterapeut, soudní znalec, Hranice na Moravě
Autor brilantním způsobem, čtivým, srozumitelným a kultivovaným jazykem seznamuje v širokém spektru čtenáře s vzájemným propojením profesionálů z řad policie, pedagogů i sociálních pracovníků. Promyšlená stavba, zpracování a struktura jednotlivých kapitol provází čtenáře všemi situacemi, se kterými se v běžném životě setkává učitel i policista při výkonu svého povolání. Poprvé se zde setkáváme s taxativním a pregnantním vymezením kompetencí všech stran, které se podílejí na spolupráci s policií v oblasti protiprávních činností mládeže, za což autorovi patří právem velké poděkování. V tak ucelené formě totiž toto doposud nebylo v odborné literatuře popsáno a publikováno. Přehlednosti, jednotnosti i srozumitelnosti se podařilo dosáhnout krátkým shrnutím na konci jednotlivých kapitol a text je tak vždy logicky zakončen. „Policie ve škole“ by se měla stát základním a nepostradatelným textem při přípravě sociálních pracovníků sociálně-právní ochrany dětí na prokázání zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků.
Mgr. et Bc. Libor Jarmarsociální pracovník, lektor specializačního kurzu pro policisty s profesní specializací Zacházení s mládeží a lektor další odborné přípravy policistů Dítě v trestním řízení, Kroměříž
Myslím si, že tato odborná příručka by neměla na školách chybět. Je velmi přehledně systematicky strukturovaná. Jsou v ní uváděny četné příklady, je napsaná čtivě, nejsou to strohé právnické texty a jazyk se srozumitelný i laikům. Je velmi přínosné, že shrnutí odpovědi v jedné nebo dvou větách je uvedeno pod vysvětlujícím textem každé otázky. Oceňuji, že se někdo vůbec věnuje problematice, která není vedoucím pracovníkům ve školství úplně jasná a nejsou oficiální doporučení nebo metodiky.
Mgr. Jarmila Růžičkováředitelka 1. Základní školy Holešov
Publikace je napsána srozumitelně a věcně s vysvětlením možných postupů žáků a pedagogů při komunikaci s Policií ČR, kdy některé postupy lze využít i v běžném životě občana. Publikaci doporučuji nejen pro školy, ale i pro zákonné zástupce žáků nebo studentů. Oceňuji přístup autora, který dokázal skloubit vlastní dlouholeté zkušenosti z praxe a bohaté teoretické poznatky.
Mgr. Ondřej Vaculíkvedoucí střediska Probační a mediační služby, Kroměříž
Autora publikace osobně znám, jako erudovaného pedagoga, kriminalistu a experta na trestní právo mládeže. Velkou předností je jeho empatie a silný smysl pro spravedlnost. Odborně lektoroval specializační kurzy vzdělávaní nejen policistů k mládeži, na své pedagogické dráze proškolil stovky policistů, participoval na vytváření školních vzdělávacích programů. Respektuje a po ostatních vyžaduje, aby byla dodržována práva dětí při jednání s veřejnou mocí, a to ve všech procesních postavení dítěte.
PhDr. Martin Nasswettrspeciální pedagog, Olomouc
Moc děkuji za Vaše zpracování knih a všech možných návodů., co dělat když.. Jako metodička prevence od roku 1992. Konečně je možné se opřít o fakta.
Mgr. Jana Palovámetodik prevence, ZŠ Zbraslav u Brna

Reference na odbornou publikaci "Policie a moje dítě"

Dostává se vám do rukou příručka pro těžké životní chvíle, kterou kromě rodičů, zákonných zástupců ocení také pedagogové, psychologové, lékaři, zkrátka všichni ti, kteří se dostávají do kontaktu s dětskými klienty pachateli či obětmi a potřebují poradit a nasměrovat rodiče v krizových obdobích jejich života. Oceňuji objektivitu autora, který ačkoli sám je policistou nezapomíná na fakt, že i policista může pochybit. Příručka se tak stává pomůckou, které bude čtenář důvěřovat, protože zjevně zohledňuje zájem dětí a jejich zákonných zástupců v kontaktu s Policií ČR. Činí tak srozumitelně, pečlivě s bohatými odkazy na legislativní zdroje.
Mgr. Stanislav Melichvedoucí pracoviště, psycholog, Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín, pracoviště Kroměříž
Kniha Luďka Cutáka představuje doposud zcela ojediněle zpracovanou problematiku jednání zákonných zástupců dětí při kontaktu Policií ČR v řešení protiprávního jednání dětí a mládeže. V tak ucelené formě totiž toto doposud nebylo v odborné literatuře popsáno a publikováno. Publikaci přikládám mimořádný obsahový i odborný význam i proto, že jako mnohaletý sociální pracovník pověřený výkonem sociálně-právní ochrany dětí nepochybuji o tom, že uvedené poznatky a znalosti autora jednoznačně vycházejí z jeho dlouholetých zkušeností, které považuji za hlavní přínos a bonus celé knihy. Svoji odbornost a fundovanost autor podtrhuje a prokazuje i kvalitními odkazy na odborné zdroje s velkou mírou platnosti. Skvělou publikaci doporučuji nejen všem profesionálům, kteří pracují s mládeží a řeší krizové situace v průběhu jejich životní dráhy, ale i široké veřejnosti.
Mgr. et Bc. Libor Jarmarsociální pracovník, lektor specializačního kurzu pro policisty s profesní specializací Zacházení s mládeží a lektor další odborné přípravy policistů Dítě v trestním řízení, Kroměříž
Publikace se jeví jako velmi přínosná pro školy a školská zařízení. Tyto v krizových situacích potřebují jasně definované postupy, jak si počínat ve spolupráci rodina – škola – policie, a ty tato příručka nabízí. Oceňuji obsahovou pestrost, kdy si zástupce školy nebo školského zařízení vybere téma a postup dle toho, jakou krizovou situaci právě řeší. Příručka je napsaná jasnou, čtivou a srozumitelnou formou.
Mgr. Gabriela Šťastovámetodik prevence, Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín, pracoviště Holešov