Věděli jste, že při výslechu dětí ve škole
dochází často k závažným chybám,
které mohou vést k:

 • trvalé psychické újmě dětí,
 • stížnostem rodičů až domáhání se odpovědnosti u soudu,
 • sebeobviňování pedagogů, že správně nehájili práva žáka z neznalosti?

Díky knize

Jak správně postupovat a spolupracovat s Policií ČR při šetření protiprávní činnosti mládeže

budete na tyto nepříjemné situace připraveni a budete vědět, jaká jsou vaše práva a práva dětí, za které máte ve škole zodpovědnost

 

Knihu si zakoupilo již 0 škol.

Pro koho je určena?

Školy a školská zařízení

 

 • ředitele škol a školských zařízení
 • metodiky prevence
 • výchovné poradce
 • sociální pracovníky

Instituce pracující s mládeží

 • pedagogicko-psychologické poradny
 • Orgán sociálně právní ochrany dětí
 • klinické psychology
 • krizové intervence

V čem je přínosná?

PREVENCE

Předcházejte nepříjemným situacím a případným postihům při šetření protiprávní činnosti ve školách
a školských zařízeních

 • jak správně postupovat v konkrétních případech
 • jaká práva a povinnosti má žák, škola, zákonný zástupce
 • jak při tom spolupracovat s Policií ČR

ODBORNOST
 • podloženo autorovou více jak 25letou praxí u Policie ČR
 • zajímavé příklady z praxe a jejich řešení
 • v souladu s právními předpisy včetně upozornění na jejich nedostatky

JEDINEČNOST
 • dosud nezveřejněné a nepublikované užitečné informace
 • tuto problematiku v současné době neřeší žádný metodický pokyn MŠMT ČR
 • obsáhlá a přehledná - ve formě více než 70 otázek a odpovědí (206 stran)

Co se v publikaci dozvíte?

O autorovi

Ing. Bc. Luděk Cuták, plk. v. v.

"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole.

Ve svých knihách Policie ve školePolicie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR.

Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět."

Reference

Na trhu se objevuje publikace, která nemá obdoby po stránce odborné i obsahové. I když je určena primárně pro školy a výchovná zařízení, je bezpochyby velmi návodná i pro policisty, soudní znalce a dotčené rodiče, dovedu si představit i velký přínos pro pracovníky OSPODů. Pro ředitele škol a učitele jde o cenný pramen informací. Ty jsou v publikaci podány přehledně při zachování komplexnosti tak, aby byly srozumitelné i pro právní laiky, což je jistě v dnešní době věc nevídaná. Velmi kladně hodnotím cenu publikace ve srovnání s cenou různých seminářů nebo právních služeb. Je to výborná investice pro osvětu nejen pedagogických pracovníků.
Mgr. et Mgr. Zdeněk Kolaříkdětský klinický psycholog, psychoterapeut, soudní znalec, Hranice na Moravě
Publikace je napsána srozumitelně a věcně s vysvětlením možných postupů žáků a pedagogů při komunikaci s Policií ČR, kdy některé postupy lze využít i v běžném životě občana. Publikaci doporučuji nejen pro školy, ale i pro zákonné zástupce žáků nebo studentů. Oceňuji přístup autora, který dokázal skloubit vlastní dlouholeté zkušenosti z praxe a bohaté teoretické poznatky.
Mgr. Ondřej Vaculíkvedoucí střediska Probační a mediační služby, Kroměříž
Autora publikace osobně znám, jako erudovaného pedagoga, kriminalistu a experta na trestní právo mládeže. Velkou předností je jeho empatie a silný smysl pro spravedlnost. Odborně lektoroval specializační kurzy vzdělávaní nejen policistů k mládeži, na své pedagogické dráze proškolil stovky policistů, participoval na vytváření školních vzdělávacích programů. Respektuje a po ostatních vyžaduje, aby byla dodržována práva dětí při jednání s veřejnou mocí, a to ve všech procesních postavení dítěte.
PhDr. Martin Nasswettrspeciální pedagog, Olomouc
Myslím si, že tato odborná příručka by neměla na školách chybět. Je velmi přehledně systematicky strukturovaná. Jsou v ní uváděny četné příklady, je napsaná čtivě, nejsou to strohé právnické texty a jazyk se srozumitelný i laikům. Je velmi přínosné, že shrnutí odpovědi v jedné nebo dvou větách je uvedeno pod vysvětlujícím textem každé otázky. Oceňuji, že se někdo vůbec věnuje problematice, která není vedoucím pracovníkům ve školství úplně jasná a nejsou oficiální doporučení nebo metodiky.
Mgr. Jarmila Růžičkováředitelka 1. Základní školy Holešov
Autor brilantním způsobem, čtivým, srozumitelným a kultivovaným jazykem seznamuje v širokém spektru čtenáře s vzájemným propojením profesionálů z řad policie, pedagogů i sociálních pracovníků. Promyšlená stavba, zpracování a struktura jednotlivých kapitol provází čtenáře všemi situacemi, se kterými se v běžném životě setkává učitel i policista při výkonu svého povolání. Poprvé se zde setkáváme s taxativním a pregnantním vymezením kompetencí všech stran, které se podílejí na spolupráci s policií v oblasti protiprávních činností mládeže, za což autorovi patří právem velké poděkování. V tak ucelené formě totiž toto doposud nebylo v odborné literatuře popsáno a publikováno. Přehlednosti, jednotnosti i srozumitelnosti se podařilo dosáhnout krátkým shrnutím na konci jednotlivých kapitol a text je tak vždy logicky zakončen. „Policie ve škole“ by se měla stát základním a nepostradatelným textem při přípravě sociálních pracovníků sociálně-právní ochrany dětí na prokázání zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků.
Mgr. et Bc. Libor Jarmarsociální pracovník, lektor specializačního kurzu pro policisty s profesní specializací Zacházení s mládeží a lektor další odborné přípravy policistů Dítě v trestním řízení, Kroměříž
Knihu si zakoupilo již 0 škol.