6 variant odpovědnosti za škodu způsobenou žákem

Školy jsou povinny vykonávat podle školského zákona nad nezletilými žáky náležitý dohled. Ředitel školy a školského zařízení odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.[1] Uvedené platí i pro akce školy.

Velmi častými případy, kdy žák způsobí škodu třetí osobě, jsou školní akce: lyžařské výcviky, školní výlety, exkurze, návštěvy muzea, jazykové pobyty apod. Za následky svého jednání, tzn. i za škodu na věcech, odpovídá i nezletilý žák, který je schopný následky svého jednání posoudit a své jednání ovládnout.[2] Při určení odpovědnosti žáka za škodu rozhoduje i způsob vykonávání dohledu nad nezletilými žáky.

Nejvyšší soud se ve svém rozsudku[3] zabýval zanedbáním náležitého dohledu nad žákem při prohlídce v muzeu. Nezletilý žák rozbil vázu svým nevhodným chováním a škola se odpovědnosti za škodu nezprostila, neboť se jednalo o problémového žáka, který se v minulosti dopouštěl závadného chování a byla mu opakovaně udělena třídní důtka. Právě s ohledem na jeho vlastnosti a sklony a na jeho dosavadní chování soud konstatoval, že tomuto žákovi měla být věnována zvýšená pozornost, náležitý dohled. Škodu měli hradit společně a nerozdílně žák a škola.

Vzácná historická váza za jeden a půl milionu korun

Do poloviny roku 2021 občanský zákoník při způsobení škody nezletilou osobou nerozlišoval její věk. Od 1. července 2021 se změnilo ustanovení občanského zákoníku[4] o náhradě škody nezletilou osobou reflektující její věk. Pokud by dnes došlo ke stejné situaci v muzeu, kdy žák na školní akci rozbije v muzeu vázu, existuje šest variant řešení případu.

První tři varianty platí, pokud je žák, který způsobil škodu poškozenému, mladší třinácti let:

a) pokud byl zanedbán náležitý dohled, celou škodu by hradil ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled,[5]

b) pokud nebyl zanedbán náležitý dohled, nahradí škodu žák, způsobil-li ji činem povahy úmyslného trestného činu (úmyslným činem jinak trestným) nebo je-li to spravedlivé se zřetelem k jeho majetkovým poměrům a majetkovým poměrům poškozeného,[6]

c) pokud nebyl zanedbán náležitý dohled a škoda byla žákem způsobena činem povahy nedbalostního trestného činu (nedbalostní čin jinak trestný) a náhrada škody by byla nespravedlivá se zřetelem k jeho majetkovým poměrům, pak nahradí škodu ten, kdo má a vůči dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu, je-li to spravedlivé se zřetelem k jeho majetkovým poměrům a majetkovým poměrům poškozeného.[7]

Další tři varianty platí, pokud žák, který způsobil škodu poškozenému, dovršil[8] věku třinácti let:

a) pokud byl zanedbán náležitý dohled, pak společně a nerozdílně hradí škodu žák i ten, kdo zanedbal náležitý dohled,[9]

b) nebyl zanedbán náležitý dohled a žák byl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, pak žák nahradí způsobenou škodu,[10]

c) nebyl zanedbán náležitý dohled a žák nebyl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, pak má poškozený právo na náhradu, je-li to spravedlivé se zřetelem k majetkovým poměrům žáka a poškozeného.[11]

V rámci prevence doporučuji s uvedenými variantami případu seznámit žáky a studenty ve školách.


[1]      § 164, odst. 1, písm. h) zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, také analog. § 2545 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

[2]    Srov. § 24 občanského zákoníku

[3]   sp. zn. Cdo 2204/2008

[4]    Zákonem č. 192/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

[5]    § 2920 odst. 3 věta první, obč. zákoníku

[6]    § 2920 odst. 3 věta druhá, obč. zákoníku

[7]    § 2921 odst. 2 obč. zákoníku

[8]   Tzn., že 13 let dovršil ve dni následujícím po 13. narozeninách

[9]   § 2921 odst. 1 obč. zákoníku

[10]   § 2920 odst. 1 obč. zákoníku

[11]   § 2921 odst. 2 obč. zákoníku

"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole. Ve svých knihách Policie ve škole a Policie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR. Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět."

Stáhněte si ebook ZDARMA 

Příručka Práva oběti v kostce je určena zejména žákům a studentům, kteří se stali obětí šikany. Příručka je vhodná pro preventisty, kteří díky ní budou schopni lépe pomáhat a radit žákům, kteří se stanou obětí trestného činu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.