Články autora

Luděk Cuták

"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole. Ve svých knihách Policie ve škole a Policie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR. Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět."
4.10. 2023

2 postupy pedagogů pro dětské oběti

K napsání příspěvku mě inspiroval dotaz z OSPOD, zda jsou a v jaké formě zpracována pro policii kritéria či pravidla, pro realizaci podání vysvětlení dítěte v pozici oběti/svědka ve speciální výslechové místnosti. V praxi se pracovníci OSPOD setkávají se situací, že přestože je speciální výslechová místnost dostupná i v místě spáchané trestné činnosti/bydliště dítěte, je dítě vyslýcháno v místě policejního orgánu a mimo danou speciální...

13.9. 2023

Alkohol ve škole – souhlas rodičů?

Velmi často se setkávám s případy, kdy školy na začátku školního roku rozesílají rodičům (zákonným zástupcům) formuláře s tím, zda vyjadřují svůj souhlas s testováním žáků nebo studentů ve škole[1] při podezření na požití alkoholu nebo zda žáci nejsou ovlivněni jinou návykovou látkou.

14.8. 2023

Zahraniční školy na území ČR a školy v zahraničí – změny předpisů

Změna nařízení vlády č. 123/2018 Sb. Nařízením vlády č. 236/2023 ze dne 12. 7. 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění nařízení vlády č. 195/2019 Sb., se sjednocuje vykazování a financování pedagogické a nepedagogické práce...

1.8. 2023

Změny ve školském zákoně a zákoně o pedagogických pracovnících

Zákonem č. 183/2023 Sb. se mění dva zákony týkající se školství:   zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

1.8. 2023

Povinnost škol v souvislosti se zákonem o ochraně oznamovatelů

S účinností od 1. srpna 2023 platí zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Jedná se o zákon, který musel být přijat v souladu s evropským právem a v zahraničí se označuje jako whistleblowing. Zákon chrání oznamovatele, který je zpravidla[1] zaměstnancem školy, a který oznamuje pověřené osobě školy podezření na protiprávní jednání školy.

16.6. 2023

Změna stavebního zákona se týká i lesních mateřských škol

Přijetím zákona č. 152/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon se pozměnil také školský zákon týkající se zázemí lesních mateřských škol. Zázemí lesní mateřské školy do 31. 12. 2023 nesmí být stavbou.[1]

19.4. 2023

Nikotin není tabák

Od 23. března 2023 je účinný zákon č. 59/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, kdy se nikotin zařadil na seznam návykových látek. Dealeři mají a budou vždy mít „náskok“ před zákonem.

28.12. 2022

Novinka v zápisu dítěte k povinné školní docházce

Od 1. ledna 2023 platí vyhláška č. 435/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Škola, kterou nezřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, může v kritériích pro přijímání žáků stanovit požadavek přítomnosti dítěte u zápisu.[1] To znamená, že zejména soukromé a církevní školy si určí vlastní kritéria pro...

18.12. 2022

Slevy, šmejdi a propagace s výletem

Přijetím zákona č. 374/2022 Sb., ze dne 7. 12. 2022, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se mimo jiné mění podmínky:[1] – v oblasti slev na výrobky: Někteří prodejci lákají kupující na výrazné slevy. Tyto slevy vycházející ze základu ceny výrobku, který byl výrazně navýšen pouze několik dní před...

4.11. 2022

6 variant odpovědnosti za škodu způsobenou žákem

Školy jsou povinny vykonávat podle školského zákona nad nezletilými žáky náležitý dohled. Ředitel školy a školského zařízení odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.[1] Uvedené platí i pro akce školy. Velmi častými případy, kdy žák způsobí škodu třetí osobě, jsou školní akce: lyžařské výcviky, školní výlety, exkurze, návštěvy muzea, jazykové pobyty apod. Za následky svého...