Mohou policisté „vytáhnout“ žáka z výuky a odvézt jej na útvar policie?

V zákoně stanovených případech může policie odvést žáka nebo studenta ze školy a nepotřebuje k tomu souhlas školy nebo zákonných zástupců dětí. Je to např., když soudce vydá příkaz k zatčení určité osoby[1], tak zatčení ve škole provedou policejní orgány, nebo policejní orgán může v naléhavých případech zadržet osobu podezřelou.[2]

Neměly by se často stávat případy, kdy policisté odvezou s sebou na služebnu policie žáka přímo ze školy k podání vysvětlení (výslechu). V podstatě nic by nemělo bránit policii, aby drtivou většinu podání vysvětlení provedla ve škole. Pokud si policisté přijedou pro žáka do školy a odváží jej k podání vysvětlení, musí být splněny zákonné podmínky pro institut předvedení žáka, včetně zákonného poučení, kterému by měl být přítomen zástupce školy, aby mohl hájit práva žáka ve styku s policií.

Osobně mě zaujal případ ze základní školy na Jihlavsku popisovaný v Jihlavských listech dne 12. 7. 2021 >> Syna odvezla policie, dozvěděli se rodiče po telefonu ze školy. V následujícím textu nebudu hodnotit práci Policie ČR, neboť konkrétní případ neznám, zda policie postupovala zákonným způsobem nebo protizákonně. Pouze vycházím z informacích uváděných v článku, a tedy hypoteticky budu komentovat možnosti, které podle zákonů[3] mohly nastat. Nebudu se vůbec vyjadřovat k vyrozumívání zákonných zástupců žáků, neboť by to bylo na další obsáhlejší článek.[4]

K případu v základní škole. Čtveřici chlapců z deváté třídy (osoby mladistvé) si policisté měli „vytáhnout“ z výuky a odvést je na stanici k podání vysvětlení. Pan ředitel měl uvést, že policisté se prokázali všemi náležitostmi, po právní stránce bylo vše v pořádku a škola poskytla policii součinnost. Jako bývalého policistu a učitele práva na policejní škole mě zarazilo, zda je takový postup policie v konkrétním případě vůbec možný.

Vždy kladu na srdce managementu škol, aby si zjistil, zda do školy přišel policista nebo policejní orgán. Policista postupuje podle zákona o Policii ČR a policejní orgán podle trestního řádu.

Pokud přišel do školy policista, vyzve policista podle zákona žáka nebo studenta,[5] aby se ve stanovenou dobu, popřípadě bez zbytečného odkladu, je-li to nezbytné, dostavil na určené místo (např. obvodní oddělení Policie ČR) k sepsání úředního záznamu o podání vysvětlení. Žák nebo student vysloví s uvedeným postupem souhlas. Označím ji jako variantu první.

Protože se jedná o poslušného žáka, dobrovolně uposlechne výzvu. To znamená, že žák má v úmyslu odejít ze školy na policejní útvar. Protože se jedná o dobrovolný akt žáka, žák by měl odejít bez asistence policie ze školy na určené místo. Nelze žádat nebo nutit žáka, aby nastoupil do služebního vozidla policie, pokud souhlasí s tím, že se sám dostaví na útvar policie. Policista také nemá žádný právní titul, aby žáka vezl služebním vozidlem na útvar, není přece žádný taxikář vozící zdarma.

Může se ale vyskytnout nějaká překážka, vážný důvod ze strany jednoho žáka, např. žák se má zrovna dostavit na lékařské vyšetření a je omluven z vyučování rodiči, nebo odjíždí s rodiči na „den otevřených dveří“ na střední školu nebo má jiný rodinný důvod. Žák tento důvod uvede policii a slušně se omluví, že ve stanovený čas se nemůže dostavit. V tom případě by policie měla stanovit jiný termín k podání vysvětlení žáka. Tento postup je v souladu se zákonem o Policii ČR: „Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě, může být předvedena.“[6]

Vzhledem k tomu, že ředitel školy odpovídá za zajištění dohledu nad nezletilými žáky ve škole[7] v době vyučování, určí ředitel školy odpovědnou osobu z řad pedagogů k doprovodu žáka na určené místo. Nedovedu si představit, že by nezletilý žák šel bez doprovodu, odpovědnost školy za zdraví či život žáka by v tomto případě byla nesporná. Občanský zákoník uvádí, že hradí škodu ten, kdo nad škůdcem zanedbal dohled.[8] Dohled nad žáky upravuje i vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[9]: Pedagogický pracovník vykonává podle pokynů ředitele dohled i mimo školu. Dostaví-li se tedy žák na místo, které určila policie, pedagogický pracovník se účastní všech služebních úkonů, kterých se účastní žák. V případě, že by tomu tak nebylo, škola se odpovědnosti za škodu na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí nezprostí. Dohled může vykonávat vedle pedagogického pracovníka i jiný zletilý zaměstnanec školy nebo školského zařízení, jestliže byl o výkonu tohoto dohledu řádně poučen. O tomto poučení se provede záznam.[10]

Existuje i druhá varianta – neuposlechnutí výzvy: přichází v úvahu, jestliže se žák po výzvě policisty odmítne bezdů­vodně dostavit bez zbytečného odkladu na určené místo k podání vysvětlení. V tomto případě může být osoba předvedena.[11] Žák musí být před výzvou poučen, že v případě nevyhovění výzvy bude předveden. Ani tato druhá varianta nepřichází v úvahu v konkrétní základní škole na Jihlavsku, neboť dostavit se bez zbytečného odkladu[12] neznamená ihned se dostavit. To znamená, že příslušník Policie ČR jako policista nemá zákonné důvody „vytáhnout“ žáky ze školy.

Třetí možností je, že do školy přišel policejní orgán, který postupuje podle trestního řádu. Po příchodu do školy vyzve policejní orgán žáka, aby se dostavil k podání vysvětlení[13] ve stanovené době na určené místo. Opět to znamená, že žák může uposlechnout výzvy s tím, že se dobrovolně dostaví na útvar policie, třeba další den, a není důvod, aby policie „vytahovala“ žáky z výuky.  

Čtvrtá varianta. Pokud by se žáci, ač byli předtím řádně předvoláni k podání vysvětlení nedostavili na útvar policie a řádně se neomluvili, mohli by být předvedeni[14] a „vytáhnuti“ z výuky třeba následující den, neboť předchozí den se měli dostavit na policii.

Pátá varianta. Existuje pouze jeden zákonný důvod, kdy se musí žák ihned dostavit na policii k podání vysvětlení. Je to v řízení o zločinu[15] a žák je povinen výzvě vyhovět ihned. Pokud žák vyhoví, opět jde sám s doprovodem pedagoga na útvar policie.

Šestá varianta. Jestliže by osoba bez dostatečné omluvy výzvě nevyhověla, a bude se jednat o šetření zločinu, může být předvedena.[16] A to by měl být popisovaný případ z Jihlavska. Zločiny jsou úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby pěti let a výše.[17]

Z uvedeného vyplývá, že policie jen tak nemůže „vytáhnout“ žáka nebo studenta z výuky a potřebuje k tomu velmi vážné důvody a záleží i na následném chování žáků po jejich řádném poučení, aby byl zachován zákonný postup ve věci. O těchto možnostech by měl vědět i management škol, aby mohl účinně bránit práva dětí ve styku se státní mocí.

V základní škole na Jihlavsku existuje pouze jediná verze (šestá varianta), kdy po zákonném poučení policií všichni mladiství žáci bezdůvodně odmítli se ihned dostavit na služebnu policie při objasňování zločinu, a proto museli být předvedeni. Z mého subjektivního názoru se nedomnívám, že se tak věc stala.

Na celém případu mě zaráží jeden neoddiskutovatelný fakt, že se o celé události dozvěděli rodiče mladistvých žáků až ex post, což považuji v rozporu se zákonem, tedy protizákonný postup, pokud se to tak skutečně stalo, jak je uvedeno v Jihlavských listech.

Zákonný zástupce mladistvého má právo zúčastnit se těch úkonů, kterých se podle zákona může zúčastnit mladistvý.[18]

To znamená, že by se mohl zúčastnit předvedení žáka ze školy, samozřejmě má právo být u podání vysvětlení a v této věci nemůže být „nahrazen“ pracovníkem OSPOD. Mladiství žáci museli být také poučeni ve škole o tom, že jejich zákonní zástupci (rodiče) mají právo být poučeni o právech, která náleží mladistvým.[19] Není tak jednoduché pro Policii ČR „vytáhnout“ žáka z výuky…


[1]    § 69 odst. 3 trestního řádu

[2]    § 76 odst. 1 trestního řádu

[3]    Zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a trestní řád (příslušníci Policie ČR mohli vystupovat buď jako policisté nebo jako policejní orgán)

[4]    Bližší podrobnosti v mé knize Policie ve škole

[5]     § 61, odst. 1 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

[6]     § 61 odst. 5 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

[7]     § 164, odst. 1, písm. h) zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon

[8]     § 2921 zák. č. 89/2012, občanský zákoník

[9]     § 6 odst. 4 vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

[10]    § 6 odst. 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

[11]    § 61, odst. 5 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

[12]   Pojem „bez zbytečného odkladu“ podrobně vysvětluji v mé knize Policie a moje dítě

[13]    § 158 odst. 6 trestního řádu

[14]   § 158 odst. 7 trestního řádu

[15]    Zjednodušeně řečeno: trestné činy se dělí na přečiny a zločiny – přečiny jsou méně společensky škodlivé, zločiny více, srov. § 14 trestního zákoníku

[16]    § 158 odst. 7 trestního řádu

[17]    Srov. § 14 trestního zákoníku

[18]    § 43 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže

[19]    § 42 odst. 3 písm. b) zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže

"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole. Ve svých knihách Policie ve škole a Policie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR. Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět."

Stáhněte si ebook ZDARMA 

Příručka Práva oběti v kostce je určena zejména žákům a studentům, kteří se stali obětí šikany. Příručka je vhodná pro preventisty, kteří díky ní budou schopni lépe pomáhat a radit žákům, kteří se stanou obětí trestného činu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.