„Ospalému“ dopravnímu podniku dluh neplaťte

Často v televizi vidím podobné případy, kdy roztěkaný žák jede ráno do školy v MHD „načerno“ a dopravní podnik si po letech vzpomene, že je třeba dluh na jízdném i s úroky zaplatit. A co mě zaráží, že pokuta je vymáhána i po několika letech.

Pro tyto případy bych dětem a jejich zákonným zástupcům doporučil, aby se v občanském zákoníku[1] seznámili s institutem promlčení uvedeným v §§ 609 a násl.

Obecná promlčecí doba u majetkových práv je tři roky. To znamená, opět obecně[2], že pokud od jízdy nezletilého žáka v MHD uplynuly tři roky, právo na zaplacení jízdného je promlčeno. To znamená, že dlužník není povinen plnit, tedy platit peníze dopravnímu podniku.

Často se stává, že dopravní podnik celou záležitost s dlužným jízdným dá k soudu. Předtím se snaží výhrůžnými dopisy „vymámit dluh“ z dlužníků. Někdy je částka i s úroky vysoká a tak dopravní podnik navrhne splátkový kalendář pro splacení dluhu.

Pokud dlužník na splátkový kalendář přistoupí, ocitá se v pasti, ze které nebývá úniku. Tím, že přistoupí na splátky, tak vlastně uznal svůj dluh. Potom se z promlčeného dluhu, který není povinen platit, stává legální dluh, který je povinen zaplatit. Uznáním dluhu běží další promlčecí doba, která není tříletá, ale trvá deset let.

Uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.

Když promlčený dluh dlužník neuzná, nepřistoupí na splátky, pak dopravní podnik splní výhrůžky a věc předá k soudu. Soud podle zákona nemá povinnost přezkoumávat, zda je dluh promlčený. Soud vydá trestní příkaz bez přítomnosti zúčastněných stran (věřitel x dlužník), ve kterém přikáže, aby dlužník zaplatil věřiteli – dopravnímu podniku – finanční částku ve výši X.XXX Kč. Rozhodne tak na základě předložených podkladů dopravního podniku.

Většinou když dlužník obdrží od soudu trestní příkaz, zalekne se a dluh zaplatí nebo se dohodne s dopravním podnikem na splátkách. Druhou možností je, když proti trestnímu příkazu podá odpor (většinou do 8 dnů od převzetí příkazu – doba je uvedena v poučení na konci trestního příkazu). Odpor je laicky řečeno odvolání. V odporu dlužník uvede, že žádný dluh nebude platit, neboť dluh je již promlčený.

Soud po obdržení odporu od dlužníka trestní příkaz zruší (lidově řečeno roztrhá), přezkoumá, zda je dluh promlčen a pokud ano, sdělí tuto neradostnou zprávu dopravnímu podniku. Pokud se zjistí, že promlčecí doba neuplynula, tak nařídí líčení u soudu se stranami.

„Ospalému“ věřiteli („vzbudil se“ za mnoho let) dluhy neplaťte, neboť pokud nepotřeboval peníze tak dlouhou dobu, tak je určitě nutně nepotřebuje…


[1]  Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

[2]  Tento text není právní radou a pro autora nevyplývají žádné právní následky při uplatnění tohoto doporučení, neboť každý případ je individuální a autor nezná všechny aspekty „Vašeho“ případu (např. počátek běhu promlčecí lhůty záleží na podmínkách uvedených v občanském zákoníku a může se případ od případu lišit a tak je to i s dalšími aspekty konkrétního případu)

"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole. Ve svých knihách Policie ve škole a Policie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR. Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět."

Stáhněte si ebook ZDARMA 

Příručka Práva oběti v kostce je určena zejména žákům a studentům, kteří se stali obětí šikany. Příručka je vhodná pro preventisty, kteří díky ní budou schopni lépe pomáhat a radit žákům, kteří se stanou obětí trestného činu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.