Školy mají nejasnosti ve spolupráci s Policií ČR – právní úprava je nedostatečná

Spoluprací mezi školami a školskými zařízeními (dále jen „škola“) s Policií ČR se podrobněji nezabývá žádný zákon a z toho mohou vyplývat nejasnosti, nepřesnosti a pochybnosti zejména o pravomocích managementu škol ve vztahu k Policii ČR. Ve svých postupně zveřejňovaných článcích se budu zabývat právním rámcem spolupráce mezi Policií ČR a školou, navázáním spolupráce, vstupem policie do školy, možnostmi odmítnutí pomoci policii a zcela novým právem žáka při podání vysvětlení. Dobře informovaný management školy může využít své pravomoci ve styku s Policií ČR a dále zásadním způsobem ochránit práva žáků, studentů, klientů a jejich zákonných zástupců v souladu se zákony.

Právní rámec spolupráce mezi Policií ČR a školami

V zákoně o Policii ČR je uvedena pouze obecná existence spolupráce vztahující se i na školy: „Policie při plnění svých úkolů spolupracuje s ozbrojenými silami, bezpečnostními sbory a dalšími orgány veřejné správy, jakož i s právnickými a fyzickými osobami.“[1]Škola má nejčastěji podobu školské právnické osoby[2], a tedy Policii ČR poskytuje součinnost v případě potřeby. Jak by měla spolupráce škol s Policií ČR probíhat, neřeší ani žádné ministerské vyhlášky nebo pokyny ministrů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“) v roce 2003 ke spolupráci škol a policie vydalo „Informaci pro odbory školství krajských úřadů, předškolní zařízení, školy a školská zařízení“[3], ze které dosud některé školy čerpají podklady, které nejsou v současné době aktuální a platné. Školy na základě této „Informace“ vydávají směrnice školy týkající se spolupráce školy s Policií ČR. Nejčastější převzatou chybou, vyskytující se ve směrnicích škol, je předvolávání dětí k podání vysvětlení prostřednictvím školy.

Předvolat dítě lze pouze prostřednictvím zákonného zástupce nebo opatrovníka.

Uvedený dokument „straší“ s přestávkami na webových stránkách MŠMT několik dlouhých let, a i když k dnešnímu dni má neuvěřitelných 3.660 stažení, je archaický („Poslední změna souboru: 2013-10-10 13:00:49“) a současně nebezpečný vzhledem k výrazným legislativním změnám, ke kterým došlo od doby jeho vydání.

V dokumentu MŠMT se vyskytuje odkaz na neplatný Závazný pokyn policejního prezidenta genpor. Jiřího Koláře z roku 2002 (platný Pokyn policejního prezidenta je z r. 2020), trestní zákon z roku 1961 (nový trestní zákoník vyšel v r. 2009), občanský zákoník z roku 1964 (nový občanský zákoník je z r. 2012), zákon o Policii ČR z roku 1991 (nový zákon o Policii ČR je z r. 2008), zákon o přestupcích z roku 1990 (přestupky řeší dva přestupkové zákony z r. 2016) u osob mladistvých je odkaz na trestní řád z roku 1961, ale pro ně platí zákon o soudnictví ve věcech mládeže z roku 2003, nesprávná kategorizace dětí, mládeže apod. Doporučuji školám vyhnout se takovému doporučení obloukem. Z uvedeného vyplývá, že MŠMT nechává management škol „na holičkách“ a spoléhá na jeho kreativitu.

Managementu škol nepomůže ani materiál MŠMT „Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách“ [4]  z února 2014[5], který spolupráci škol s policií vůbec neřeší, i když MŠMT v úvodu uvádí:

Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnost rodičů a všech pracovníků školy, výchovného poradce, školního metodika prevence, školního psychologa či školního speciálního pedagoga (pokud na škole pracují), ale také dalších orgánů a institucí, kterých se tato problematika týká (orgánů sociálně-právní ochrany dětí – OSPOD, dětských a dorostových lékařů, středisek výchovné péče, pedagogicko-psychologických poraden, orgánů činných v trestním řízení, Policie ČR a dalších).“

V roce 2016 byl publikován na stránkách MŠMT[6] „Metodický pokyn mini­stryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních“, ve kterých je pouze nastíněna spolupráce škol a školských zařízení s Policií ČR a schází zde opět konkrétní kroky spolupráce.

Je škoda, že odpovědní pracov­níci z Ministerstva vnitra a MŠMT dosud neupravili společně vypracovaným metodickým pokynem spolupráci policie se školami a školskými zařízeními. Pro postup policistů s mládeží byl vydán Pokyn policejního prezidenta č. 268/2020, ale ten je právně závazný pouze pro Policii ČR a není právně závazný pro pedagogické pracovníky. Pokud by se tedy policisté ve škole nebo školském zařízení odvolávali na výše uvedený pokyn, pedagogičtí pracovníci na něj nemusí brát žádný zřetel, neboť se jedná pouze o interní záležitost policie.

V příštím příspěvku se budu zabývat navázáním spolupráce školy a Policie ČR.

Některé pasáže příspěvku jsem čerpal z mé odborné publikace Policie ve škole, ve které doporučuji školám, jak správně spolupracovat s policií, aby předešly nepříjemným situacím a případným postihům. Tuto publikaci je možno pořídit také v rámci dotačního projektu Šablony II a III, čehož některé školy využívají.


[1]          § 14 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR

[2]          srov. § 8 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon

[3]          č. j. 25 884/2003-24 „Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané“

[4]          Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyuziti-pravnich-opatreni-pri-reseni-problemoveho-chovani

[5]          Pokud se odhlédne od toho, že některé zákony (o přestupcích, o návykových látkách) zde uvedené jsou zrušeny a řada zákonů byla novelizována či změněna

[6]          Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny


"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole. Ve svých knihách Policie ve škole a Policie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR. Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět."

Stáhněte si ebook ZDARMA 

Příručka Práva oběti v kostce je určena zejména žákům a studentům, kteří se stali obětí šikany. Příručka je vhodná pro preventisty, kteří díky ní budou schopni lépe pomáhat a radit žákům, kteří se stanou obětí trestného činu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.