Blog

Na této stránce komentuji stanoviska státních institucí, rozhodnutí soudů, nálezy soudů
a novely nebo změny právních předpisů zaměřených zejména na mládež, ale i zajímavostí týkajících
se běžného života občanů.

20.5. 2022

Upřesnění pojmu „pravidelná docházka“

Od školního roku 2022/2023 je účinná vyhláška č. 111/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Novelizací vyhlášky 74/2005 Sb. byla zpřesněna definice pravidelné docházky v oblasti zájmového vzdělávání dětí ve školských zařízeních – střediscích volného času, školních klubech a školních družinách. Definice pravidelné docházky v aktuálním znění vyhlášky č. 74/2005 Sb.,...

4.5. 2022

I napadený zraněný žák může být obviněn a potrestán

Úkolem Policie ČR při šetření fyzického napadení mezi žáky ve škole je velmi důležité také zjistit, co předcházelo fyzickému útoku. Policie by se neměla spokojit s konstatováním školy, že všichni žáci ve třídě viděli, jak agresor klečel na ležícím spolužákovi a dal mu dvě rány pěstí, až mu zlomil nos. Policista nebo policejní orgán mají povinnost obstarat důkazy...

18.4. 2022

Úloha pedagoga při podání vysvětlení žáka

Podle průzkumu společnosti Scio se v roce 2018 setkalo s fyzickým nebo psychickým ubližováním ve třídě až 85 % žáků a počet případů se dlouhodobě zvyšuje.[1] V závažných případech provádí šetření přímo ve škole Policie ČR, při kterém je nejčastěji využíván institut podání vysvětlení žáka. Ve svém příspěvku se zabývám rolí pedagoga, který je přítomen u podání vysvětlení žáka. Podání...

21.2. 2022

V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR

Při šetření trestné činnosti mládeže je mezi právnickými osobami poskytujícími pomoc Policii ČR nejdůležitějším a nejvýznamnějším partnerem škola nebo školské zařízení (dále jen „škola“), ve kterých se odehrává dle mých osobních zkušeností odhadem 90 % šetření s mládeží. Management školy je ze zákona povinen poskytnout věcnou a osobní pomoc policistům. Neznamená to však, že tato pomoc policii musí...

28.1. 2022

Na co si dát pozor při navazování spolupráce s Policií ČR a jejím vstupu do školy

V případě, kdy se vyskytne potřeba řešit protiprávní jednání žáků nebo studentů prostřednictvím Policie ČR, tak by v té době měla již být preventivně navázána osobní spolupráce mezi zainteresovanými subjekty: management školy – kriminalista mládežník, což se v mnoha případech bohužel neděje. Rovněž je důležité vědět, v jakém postavení příslušník Policie ČR do školy přichází. Od toho se odvíjí...

18.1. 2022

Vyrozumívání zákonných zástupců žáka/studenta

V případě, když příslušníci Policie ČR přijdou do školy za žákem, je o této skutečnosti potřeba vyrozumět zákonné zástupce žáka. Zákonný zástupce má obecně právo účastnit se např. podání vysvětlení (výslechu) svého potomka. Není to jeho povinnost a záleží na jeho svobodném rozhodnutí, zda se úkonu zúčastní nebo dá důvěru škole nebo pracovníkovi OSPOD, který by byl místo něho u úkonu s dítětem....

9.1. 2022

Školy mají nejasnosti ve spolupráci s Policií ČR – právní úprava je nedostatečná

Spoluprací mezi školami a školskými zařízeními (dále jen „škola“) s Policií ČR se podrobněji nezabývá žádný zákon a z toho mohou vyplývat nejasnosti, nepřesnosti a pochybnosti zejména o pravomocích managementu škol ve vztahu k Policii ČR. Ve svých postupně zveřejňovaných článcích se budu zabývat právním rámcem spolupráce mezi Policií ČR a školou, navázáním spolupráce, vstupem policie do školy, možnostmi odmítnutí pomoci policii a zcela...

18.12. 2021

Mohou policisté „vytáhnout“ žáka z výuky a odvézt jej na útvar policie?

V zákoně stanovených případech může policie odvést žáka nebo studenta ze školy a nepotřebuje k tomu souhlas školy nebo zákonných zástupců dětí. Je to např., když soudce vydá příkaz k zatčení určité osoby[1], tak zatčení ve škole provedou policejní orgány, nebo policejní orgán může v naléhavých případech zadržet osobu podezřelou.[2] Neměly by se často stávat případy, kdy policisté odvezou s sebou...

13.12. 2021

3 nejčastější chyby před výslechem žáka ve škole

Pro řádné vyšetření protiprávní činnosti mládeže využívá Policie ČR nejčastěji prostory škol a školských zařízení (dále jen „škola“). Vyžadování policejní pomoci od fyzických nebo právnických osob upravuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky: „Policista je v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního úkolu policie oprávněn požadovat od orgánů a osob věcnou a osobní pomoc… Tyto orgány a osoby jsou povinny požadovanou...

6.11. 2021

Úprava problematiky návykových látek ve školních řádech

Celá řada škol neřeší ve školních řádech problematiku návykových látek nebo je řeší pouze obecným konstatováním, že žáci/studenti mají právo na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj. Řada škol používá nesprávnou terminologii týkající se návykových látek: např. alkohol, alkoholické látky, omamné a psychotropní látky, látky škodící zdraví jako cigarety a tabák, alkoholické a návykové látky...